Naprawa i montaż kotłów parowych i wodnych

Utrata efektywności pracy kotłów to efekt ich wieloletniej eksploatacji. Zużyte elementy nie są w stanie pracować tak sprawnie jak nowe oraz powodują wzrost zanieczyszczenia środowiska. Wymiana wszystkich kotłów na nowe jest często niemożliwa z powodu ogromnych nakładów inwestycyjnych i logistycznych. Firma Metal Service posiada wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, która kompleksowo zajmuje się rozwiązaniem problemu zużytych kotłów. Najpierw przeprowadzamy wnikliwe badania i analizę, a następnie wdrażamy odpowiednie działania, których celem jest pełna rewitalizacja kotłów:

 • Kotłów rusztowych: walczakowych z przepływem wymuszonym
 • Kotłów wodnych z przepływem wymuszonym
 • Kotłów pyłowych walczakowych z naturalną cyrkulacją, ze wspomaganą cyrkulacją
 • Kotłów pyłowych przepływowych
 • Kotłów fluidalnych z naturalną cyrkulacją, z przepływem wymuszonym

W pełnym zakresie naszych usług oferujemy także montaże, remonty i modernizacje urządzeń energetycznych i ciepłowniczych:

 • Części ciśnieniowej kotłów wraz z walczakami, urządzeniami separacji pary, komór rurociągów i wężownic
  Palników
 • Kanałów spalin i powietrza
 • Zasobników oraz podajników węgla i pyłów
 • Zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych trujących i żrących
 • Instalacji rurociągów przepływowych
 • Aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Instalacji odpylania spalin z dopalaczami elektrostatycznymi
 • Instalacji odsiarczania spalin
 • Instalacji odpopielania i odżużlania
 • Instalacji podmuchu i sztucznego ciągu
 • Instalacji rozpyłkowych wraz z palnikami olejowymi i gazowymi